Jeśli nie masz konta, zarejestruj się.

Różowe wykresy

Witaj, aby ustanowić nowe hasło, wypełnij formularz i odbierz wiadomość potwierdzającą.

Uwaga, aktualizacja hasła dostępu poprzez bieżący formularz nie zmienia hasła dostępu do różowych wykresów.

Witaj, rejestrując konto otrzymujesz 720 godzin (30 dni) bezpłatnego dostępu do systemu.

 • §1 Postanowienia ogólne

  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki przyznawania dostępu i korzystania z Serwisu internetowego 28dni znajdującego się pod adresem internetowym http://28dni.pl oraz zasady funkcjonowania Serwisu.
  Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
  Każda osoba korzystająca z dostępu do Serwisu (dalej: „Użytkownik”) wyraża zgodę na treść Regulaminu.

  §2 Definicje

  Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

  Regulamin - niniejszy dokument;
  Serwis - system internetowy o konstrukcji przeglądarka-serwer, znajdujący się w pod adresem http://28dni.pl, który stanowi zestaw elementów wraz z zestawem usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników i innych podmiotów, które są zainteresowane usługami oferowanymi przez 28dni.pl Sp. z o.o.;
  Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest 28dni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Krótkiej 29/31, posługujący się numerami REGON 240741874, NIP 9492060856, KRS 000292626;
  Użytkownik - anonimowy login osoby, nazwa której używa człowiek korzystając z funkcjonalności usług Serwisu.
  Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła), miejsce w Serwisie, za którego pośrednictwem Użytkownik wprowadza i zarządza danymi oraz innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie i jego usługami;
  Pomoc – usługi świadczone przez Administratora w formie określonej w dziale pomocy Serwisu, w którym Użytkownik może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele;

  §3 Informacje ogólne

  Administrator udostępnia Serwis wszystkim użytkownikom korzystającym z internetu.
  Właścicielem Serwisu jest Administrator.
  Wszelkie uwagi, informacje i zapytania dotyczące Serwisu prosimy kierować do Administratora na adres email kontakt@28dni.pl, lub pocztą tradycyjną na adres Administratora.
  Serwis oferuje, w zakresie swojej podstawowej funkcjonalności, udostępnianie zapisu i odczytu danych numerycznych poprzez przeglądarki komputerowych systemów operacyjnych.
  Rejestracja w Serwisie oraz korzystanie są bezpłatne tylko przez 30 dni; po tym czasie, dalsze korzystanie z usług Serwisu uzależnione jest od wniesienia przez Użytkownika opłaty. Informacje o opłatach są dostępne w cenniku Serwisu. Opłaty są dobrowolne.

  §4 Usługi oferowane przez Serwis

  Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik korzysta z funkcjonalności przeglądarek internetowych, aby gromadzić dane numeryczne w systemie Administratora.
  Administrator na bieżąco informuje Użytkownika o każdej zmianie zakresu usług.

  §5 Zasady korzystania z serwisu

  Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i nie podlega żadnym opłatom.
  Administrator zezwala Użytkownikowi na korzystanie z opcji Serwisu bezpłatnie przez 30 dni, po tym czasie prosi o dokonanie dobrowolnej wpłaty.
  Użytkownik jest uznany za w pełni zarejestrowanego, zaakceptuje niniejszy Regulamin.
  Każdy Użytkownik może wprowadzać dowolną liczbę danych, jeśli Administrator nie wprowadził ograniczeń.
  Użytkownik publikuje swoje dane wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dane wprowadzane przez Użytkownika w Serwisie. W przypadku sytuacji spornych, Administrator blokuje dostęp do danych, aż do wyjaśnienia.
  Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie danych sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety, za których umieszczenie w Serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
  Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie dane, których publikowanie w Serwisie przez Administratora jest zgodne z prawem i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich ani praw osobistych.


  §6 Rejestracja w Serwisie

  Użytkownik dokonując rejestracji nie podaje żadnych identyfikujących go danych osobowych, a jedynie adres email, który jest szyfrowany i wykorzystywany jest przez Serwis w celu zapewnienia usług odzyskiwania hasła i aktywacji konta.
  Rejestracja w Serwisie umożliwia Użytkownikowi bezpłatne korzystanie z Serwisu przez okres 30 dni, natomiast kontynuacja uzależniona jest od dokonania dobrowolnej opłaty.

  Poprzez realizację procedury rejestracji oraz aktywacji Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do otrzymania statusu Użytkownika Serwisu;
  rozumie, że istnieją technologiczne wymogi, których spełnienie jest konieczne, aby bezproblemowo korzystać z usług Serwisu;
  zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, aż do kolejnej zmiany regulaminu;
  wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora przez system wiadomości wewnętrznych Serwisu.


  §7 Sposoby płatności

  Warunkiem korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu na czas dłuższy niż bezpłatny okres 30 dni jest realizacja płatności wyszczególnionej w Serwisie.
  Serwis akceptuje następujące metody płatności:
  Zapłata przelewem bankowym – przelew może być wykonany z dowolnej placówki Poczty Polskiej, banku lub z własnego konta internetowego;
  Zapłata On-Line z Twojego konta bankowego - realizacja płatności z konta bankowego w czasie rzeczywistym przy współudziale serwisu płatniczego DotPay.pl. Natychmiastowe potwierdzenie z DotPay.pl i natychmiastowa aktywacja usługi. Płatności oferują przelewy z następujących banków internetowych: mTransfer, MultiTransfer, Intelipay, Przelew24, Płać z Nordea, Płacę z PKO Inteligo, Przelew z BPH, Przelew z ING – po wyborze Użytkownik zostanie przekierowany do strony DotPay.pl, a dalej do swojego banku. Wystarczy, że Użytkownik poda hasło jednorazowe i zatwierdzi operację. Całość operacji jest dokonywana po stronie banku.
  Zapłata kartą kredytową/debetową - transakcja przy pomocy karty kredytowej przebiega przy współudziale serwisu płatniczego DotPay.pl. Autoryzacja następujących kart płatniczych: Visa, MasterCard, Diners Club, JCB, POLCARD oraz PBK Styl.
  W przypadku realizacji płatności przez Użytkownika, który wykorzystał 30 dni bezpłatnego okresu testowego, aktywacja usługi następuje po otrzymaniu potwierdzenia w systemie płatności Administratora.
  Dane dotyczące realizacji płatności i czasu trwania usługi znajdują się po zalogowaniu do Serwisu w dziale płatności konta Użytkownika.
  Płatność za korzystanie z Serwisu jest niepodzielna i nieprzerwana. Użytkownik może po 14 dniach od realizacji płatności zrezygnować z usług Serwisu oraz żądać zwrotu opłaty. W takim przypadku płatność jest przekazywana na konto użytkownika.
  Po potwierdzeniu przez serwis dotpay.pl realizacji opłaty według wybranego czasu korzystania Użytkownik automatycznie uzyskuje prawo do korzystania z Serwisu. Informacja o ważności trwania usługi dostępna jest dla każdego Użytkownika z osobna po zalogowaniu.
  W przypadku realizacji opłaty w kwocie większej niż wyszczególniona, różnica jest zachowywana na następny okres rozliczeniowy lub na życzenie Użytkownika przekazywana na jego konto.
  W przypadku realizacji opłaty w kwocie mniejszej niż wyszczególniona, Użytkownik jest zobowiązany do uregulowania należnej różnicy, o czym zostanie poinformowany przez Administratora Serwisu.
  Okres świadczenia usługi liczony jest z dokładnością do daty i godziny rejestracji konta.

  §8 Rezygnacja z usług, zablokowanie konta oraz usunięcie Konta

  Użytkownik może w dowolnym czasie samodzielnie usunąć konto oraz wszelkie wprowadzone przez niego dane.
  Konto może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje brak możliwości korzystania z usług Serwisu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
  Użytkownik złamał postanowienia regulaminu lub istnieje podejrzenie, że swoimi czynnościami zdaje się łamać (do czasu wyjaśnienia) postanowienia Regulaminu;
  Użytkownik podejmuje inne działania, które są uznane za szkodliwe dla Administratora, w szczególności gdy:
  Login (nazwa Użytkownika) jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;
  Użytkownik używa wulgaryzmów w obrębie Serwisu, w korespondencji kierowanej do Użytkowników lub do Administratora;
  Serwis jest wykorzystywany do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  Użytkownik bez wiedzy Administratora użyje dostępnych mechanizmów z przeznaczeniem na niepożądane akcje reklamowe w obrębie Serwisu;
  Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, albo z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
  Wraz z usunięciem Konta Użytkownika, zostaną także usunięte z Serwisu na stałe i bezpowrotnie wszystkie dane, jakie Użytkownik dotychczas zgromadził.
  Administrator w niektórych przypadkach może przywrócić Konto, po skonsultowaniu z Użytkownikiem przyczyn blokady oraz pod warunkiem, że Użytkownik zapewni Administratora o przestrzeganiu niniejszego Regulaminu.
  Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, usunięte lub które samodzielnie usunął nie może się ponownie zarejestrować pod tym samym Logiem bez uprzedniej zgody Administratora.
  W przypadku usunięcia konta użytkownik może domagać się zwrotu należności za niewykorzystany czas korzystania z usługi. Kwota zwrotu wyliczana jest na podstawie wzoru (wysokość opłaconego abonamentu użytkownika - ((wysokość opłaconego abonamentu użytkownika / ilość dni trwania usługi) * ilość dni usługi wykorzystanej)), poczym po pomniejszeniu o koszty transakcji bankowej kwota jest zwracana na wskazane przez użytkownika konto bankowe.

  §9 Zapewnienia, zastrzeżenia i odpowiedzialność

  Administrator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować poufność zapisu i transmisji danych, które są gromadzone przez Użytkownika do Serwisu.
  Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu usuwania nieprawidłowości technicznych w funkcjonowaniu usług Serwisu. Administrator może dokonywać także zmian technicznych Konta w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
  Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania do Serwisu nowych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych, które mogą się okazać odpowiednie ze względu na techniczne uwarunkowania Serwisu.
  Administrator może usuwać dane Użytkownika, jeżeli uzna, że ich obecność w Serwisie może być niezgodne z prawem lub naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Usunięcie nie wymaga uzasadnienia.
  Administrator może zablokować Użytkownikowi możliwość dostępu do Serwisu, jeżeli uzna, że Użytkownik postępuje niezgodne z prawem lub narusza prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Zastosowanie blokady nie wymaga uzasadnienia.
  Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich elementów Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników.
  Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu dodania nowych usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
  Administrator udostępnia narzędzia informatyczne dla Użytkowników, nie świadczy usług konsultacyjno-doradczych.
  Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za rzetelność i autentyczność treści przekazywanych, publikowanych i udostępnianych na łamach Serwisu oraz na zewnątrz przez Użytkowników.
  Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za:
  skutki wynikające z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie;
  zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwis za pomocą odnośników (linków);
  szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Serwisu;
  problemy w funkcjonowaniu Serwisu, które nastąpiły wskutek nieprzewidzianych przez Administratora zdarzeń, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie;
  korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora;
  błędy lub pomyłki w Serwisie lub treściach publikowanych na jego łamach;
  treści zamieszczone w serwisie przez Użytkowników (komentarze, wiadomości na forum, wiadomości prywatne i inne).

  §10 Postanowienia końcowe

  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Administrator poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

  §11 Obowiązywanie Regulaminu

  Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

  Częstochowa, dnia 1.05.2016

Korzystanie z systemu 28dni jest bezpłatne przez pierwsze 30 dni od daty rejestracji konta. Po upływie bezpłatnego okresu system przypomina o konieczności realizacji opłaty stałej, a w przypadku jej braku blokuje zapis i odczyt danych. Dalej możesz logować się i przeglądać udostępnione dane. Po realizacji płatności opcje zostają odblokowane.

Opłaty za korzystanie z 28dni są dobrowolne i (bez rabatu) kształtują się następująco:

Dostępny rabat jest naliczany w drugim cyklu rozliczeniowym. Kolejna opłata jest automatycznie niższa o 10PLN.

Zapraszamy do rejestracji.